2 класс

2 клас

Панядзелак – 18.05. 2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверачныя

заданні

Час прадстаўлення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

чалавек і свет

Эканомика  сям’і

Работа  з  тэкстам на с.132-133

С.136 – знайсці адказы на пытанні  юным  знаўцам

Скласці апа-вяданне на тэму «З чаго  складаецца даход  маёй  сям'і»

18.05

да 20.00

9.55-

10.40

руская мова

Текст

Формировать уме-ние  определять  тему  текста и  основную  мысль

Упр.135 ответить на вопросы,

Упр.134 письменный  пересказ

18.05.

да 20.00

11.05-

11.50

фізічная культура і  здароўе

Акрабатычныя практыкаванні

Перакаты, кувырок  у  групоўцы

падрыхтоўка да выканання тэставых заданняў

Нахіл уперад

 

12.10-

12.55

асновы

бяспекі

жыццядзейнасці

 

 

 

 

 

13.10-

13.55

выяўленчае

мастацтва

 

Я з мамай  пад  парасонам

Выяўленне   аб'ек-таў з улікам уза-емнага  размяшчэ-ння ў прасторы

Выканаць  малюнак

Урок 32

(па сшытку «Выяўленчае мастацтва 2»

18.05

да 20.00

Аўторак 19.05.2020

9.00-

9.45

Руская 

літаратура

По Н. Надеж-диной «Охра-нять  природу – значит  охра-нять Родину»

Е.Серова «Доб-рый великан»

Формировать пре-дставление  о том, что  природа - это Родине

Прочитать  текст.

Подготовить  выр.чтение

стихотворе-ния «Добрый

великан»

19.05

да 20.00

9.55-

10.40

Руская мова

Тескт

Формировать уме-ние  определять  тему  текста и  основную  мысль

 

С.91 прочитать информацию, упр.138, 139

Упр.142

19.05

да 20.00

 

11.05-

11.50

Матэматы-ка

Табліца множання  ліку 3 на адн. лік

Састаўленне таблі

цы множання  ліку 3

 

 

С.112, ведаць табліцу

С.112

 заданне 3,4.8

19.05

да 20.00

12.10-

12.55

матэматычная  вясёлка

Прнцып Дырэх

ле.Кругі  Эйле-

ра

Урок 33  рашэнне

задач з дапамогай

кругоў Эйлера

 

 

 

№1, 2,4

 

 

Серада 20.05.2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверачныя

заданні

Час прадстаў-лення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

Руская 

літарат-ура

И.Соколов-Ми

китов «Лоси»

Г.Скребицкий

«Кабан»

Представление  учащихся  о  жизни животных

Прочитать рассказ «Кабан»

Выполнить зада

ния  к  тексту

Прочитать рассказ «Лоси»

20.05

да 20.00

9.55-

10.40

Руская мова

Текст

Формировать уме-ние  определять  тему  текста и  основную  мысль

 

Упр.136 устно,

141

Упр.141

20.05

да 20.00

11.05-

11.50

матэматыка

Табліца множання  на лік 3

Састаўленне таб-

ліцы множання

на лік 3

С.114, табліцу разгледзець

зад.1,2,5

С.115

Заданне 8

20.05

да 20.00

12.10-

12.55

фізічная культура і

здароўе

Акрабатычныя практыкаванні

Групіроўка з сыходзячага становішча стоячы, седзячы, лежачы на спіне

Кувырод уперад у групоўцы

Віс на  сагну-тых руках(х)

 

13.10-

13.55

Працоў-нае

навучан-не

Канструяванне

ў тэхніцы  ары-

гамі

Альбом “Мастерская  Умейкі” ліст 12

Выканаць выраб каробку

 

 

Чацвер 21.05.2020

9.00-

9.45

Белару-ская 

літаратура

М.Вышынскі

“Казачная  царэўна”

Слоўнікавая рабо-

ра. С.124, якасці характару герояў

Падрыхтаваць падрабязны

пераказ твора

 

21.05

да 20.00

9.55-

10.40

Беларус-кая мова

Словы назвы дзеянняў прадметаў

Вучыць адроз-ніваць словы, якія называюць дзея-нні прадметаў, ставіць пытанні

Пр.166 тэма тэксту, 167

Пр.170

21.05

да 20.00

11.05-

11.50

Матэматы

ка

Табліца дзя-лення на лік 3

і з дзеллю 3

Састаўленне табл

дзялення

С.116 ведаць

табліцу, разаб-

раць зад.1,2 вус

на, зад.4

С.117

Заданне 8

21.05

да 20.00

12.10-

12.55

музыка

Куды прывялі

нас песня, танец, марш

Абагульніць

уяўленне  аб

жанрах оперы,

балета, сімфоніі і

канцэрта

С.26 зад.2

Рабочы сшытак

 

 

Пятніца 22.05. 2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверачныя

заданні

Час прад-стаўлення зада-ння

настаўніку

9.00-

9.45

Беларус-кая 

літарату-ра

Фама Рамаш-

ка “Слёзы лі-леі”

Н.Парукаў

“Ягады”

вызначаць тэму і  асноўную думку твора, узбагачаць слоўнікавы запас

Прачытаць на с.132-133

апавяданне

Падр.пераказ

Апавядання

“Ягады”

24.05.

да 20.00

9.55-

10.40

Беларус-кая мова

Прыназоўнік

Агульнае  паняц-

це аб прыназоўні

ках

Пр.171, 172 разабраць вусна

С.99 правіла

ведаць

Пр.174

 

24.05.

да 20.00

11.05-

11.50

матэматыка

Паўтарэнне табліц множання і

дзялення 

Адпрацоўка

вылічальных

навыкаў

С.118, зад.1 вус-

на, зад.2, 3

 

С.119, заданне 9,10

 

24.05.

да 20.00

12.10-

12.55

гадзіна

здароўя  і  спорту

Эстафета

з мячом

Рухавая гульня

“Фігуры”

Гульні  дома https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg

 

 

 

2 клас

Панядзелак – 11.05. 2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверачныя

заданні

Час прадстаўлення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

чалавек і свет

Сям’я

Што такое сям'я? Чаму яна важная  для  людзей? Работа  з  тэкстам на с.128-130

С.131 – знайсці адказы на пытанні  юным  знаўцам

Скласці апавя-данне на тэму «Мой клопат  пра членаў сям'і»

11.05

да 20.00

9.55-

10.40

руская мова

Предложение. Знаки препинания в конце предложения

Развивать умение определять границы предложений.

Упр.120 ответить на вопросы, 122 –словарное слово болото, 123 чтение

 

Упр.124

11.05.

да 20.00

11.05-

11.50

фізічная культура і  здароўе

Практыкаванні ў раўнавазе

Бег па гімнастычнай лаўцы, віды хадзьбы

падрыхтоўка да выканання тэставых заданняў

Падыманне

тулава

 

12.10-

12.55

асновы

бяспекі

жыццядзейнасці

 

 

 

 

 

13.10-

13.55

выяўленчае

мастацтва

 

Беласнежка  і гномы

Віды і жанры выяўленчага мастацтва.

Скульптура

Выканаць  кампазіцыю 

Урок 31

(па сшытку «Выяўленчае мастацтва 2 кл»

11.05

да 20.00

Аўторак 12.05.2020

 

9.00-

9.45

Руская 

літаратура

П.Воронько «Лучше нет родного  края!» И.Соколов -Микитов «Над болотом»

Расширять представление  о Родине

Прочитать  выразительно стих. с.102

Пересказ текста «Над болотом» по плану

12.05

да 20.00

9.55-

10.40

Руская мова

Предложение. Знаки препинания в конце предложения

Развивать умение определять границы предложений.

Упр.125,126(вставить  нужные знаки)

Упр.128

12.05

да 20.00

 

11.05-

11.50

матэматыка

Дзяленне

Увядзенне  новага  арыфм. дзеяння

 

С.102 зад 1 увядзен-не на практычнай аснове, зад.2,4

С.103

 заданне 6,7

12.05

да 20.00

12.10-

12.55

матэматычная  вясёлка

Рашэнне задач на ўстанаўленне ўзаемаадносін паміж элементамі мност-ваў з дапамогай табліц

Урок 30 Вучыць аналізаваць умову з дапамогай табліцы

№1, 2,3 

 

 

Серада 13.05.2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверачныя

заданні

Час прад-стаўлення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

Руская 

літаратура

В.Боков «Какая наша Родина!»И.Соколов-Микитов «Берёза»

Представление  учащихся  о  Родине, учить определять главную мысль текста, выразительное чтение  стихотворения с.106-107

Прочитать рассказ «Берёза»

Нарисовать иллюстрацию к стих.

13.05

да 20.00

9.55-

10.40

Руская мова

Текст

Познакомить  с  признаками  текста, с.85 правило, упр.129 устно

Упр.131

Упр.133

13.05

да 20.00

11.05-

11.50

матэматыка

Кампаненты дзеяння  множання

Азнаямленне  з  назвамі  кампанентаў дзеяння  множання

С.106 зад.1,2,5,7

С.1-7

Заданне9

13.05

да 20.00

12.10-

12.55

фізічная культура і

здароўе

Акрабатычныя практыкаванні

Групіроўка з сыходзячага становішча стоячы, седзячы, лежачы на спіне

Кувырод уперад у групоўцы

 

 

13.10-

13.55

працоўнае

навучанне

Догляд за пакаёвымі раслінамі

Як неабходна даглядаць за раслінамі. Роля пакаёвых раслін у нашым жыцці

Дагледзець пакаёвыя  кветкі ў доме

 

 

Чацвер 14.05.2020

9.00-

9.45

Беларуская 

літаратура

А.Кобец-Філімона-ва “Кропелька”

М.Пазнякоў “Родная мова”

Харак-ка вобраза Кропелькі, вызначэнне  галоўнай  думкі твора

Падрыхтаваць выразнае  чытанне  верша

 

14.05

да 20.00

9.55-

10.40

Беларуская мова

Словы назвы дзеянняў прадметаў

Вучыць адрозніваць словы, якія называюць дзеянні прадметаў, ставіць пытанні С.90 правіла

Пр.154, 155 адказаць на пытанні, Пр.156,157

Пр.158

14.05

да 20.00

11.05-

11.50

матэматыка

Узаемасувязь множання  і  дзялення

Паўтарыць назвы  кампанентаў

С.108 правіла зад 1.2 вусна, рашыць № 7

С.109

Заданне 8

14.05

да 20.00

12.10-

12.55

музыка

Як сябруюць з музыкай іншыя віды мастацтва

Расказаць пра ўзаемасвязь музыкі з іншымі відамі  мастацтва

Вывучыць песню “Вожык” па  ссылцы https://www.youtube.com/watch?v=gzC0WI1cOv0

 

 

Пятніца 15.05. 2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверач-ныя

заданні

Час прад-стаўлення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

Беларуская 

літаратура

Э.Агняцвет “З табою, кніга добрая!”

А.Дзеружынскі “Летняя  раніца”

вызначаць тэму і  асноўную думку верша, узбагачаць слоўнікавы запас

Выразнае чытанне  верша “Летняя  раніца”

Навучыцца  выразна  чытаць верш “З табою, кніга добрая!”

15.05.

да 20.00

9.55-

10.40

Беларуская мова

Словы назвы дзеянняў прадметаў

Уменне  ставіць пытанні  да  слоў-назваў дзеянняў , пр.160 вусна,

Пр.162,164 Слоўнікавыя  словы запісаць

Пр.165

 

15.05.

да 20.00

11.05-

11.50

матэматыка

Табліца дзялення  на  лік 2 і з дзеллю 2 

Састаўленне табліцы дзеялення на лік 2  і  з  дзеллю 2, удасканальванне  вылічальных  навыкаў

С.110 састаўленне  табліц дзялення, заданне 1,2

 

С.111, заданне 5,6

 

15.05.

да 20.00

12.10-

12.55

гадзіна

здароўя  і  спорту

Рухавыя гульні са  скокамі

 

Гульні  дома https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg

 

 

 

 

 

 

Панядзелак – 04.05. 2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверачныя

заданні

Час прадстаўлення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

чалавек і свет

Харчаванне  і  здароўе

Прачытаць параграф на с.124-125,адказаць на пытанні

 

С.127 – знайсці адказы на пытанні  юным  знаўцам

Скласці пра-вілы куль-туры паво-дзін  за ста-лом

04.05

да 20.00

9.55-

10.40

руская мова

Правописание безударных гласных в корне  слова

Познакомить с правилом прав-я без. гласных в корне слова, применять правило в практ. д-ти

Упр.245. 247, 250

(рабочая тетрадь)

Упр.251

04.05.

да 20.00

11.05-

11.50

фізічная культура і

здароўе

Практвыкаванні ў раўнавазе

Бег па гімнастычнай лаўцы, віды хадзьбы

падрыхтоўка да выканання тэставых заданняў

Нахіл упе-рад, скокі з месца

 

12.10-

12.55

асновы

бяспекі

жыццядзейнасці

 

 

 

 

 

13.10-

13.55

выяўленчае

мастацтва

 

Папараць - кветка

Віды і жанры выяўленчага мастацтва.

 

Выканаць рэль-ефную дэкаратыў-ную кампазіцыю 

Урок 30

(па сшытку «Выяўленчае мастацтва 2 клас»

04.05

да 20.00

 

2 клас

Аўторак 05.05.2020

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверачныя

заданні

Час прадстаўлення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

Руская 

літаратура

С.Маршак «Дождь»,

Б.Сергуненков

«Куда лето прячется?»

Представление  о  летних  изменениях в  природе, подготовить  выр. чтение  стихотворения

Прочитать  выразительно сказку,

С.94-95 выполнить  задание

Выучить на память стих. «Дождь»

05.05

да 20.00

9.55-

10.40

Руская мова

Правописание безударных гласных в корне  слова

Применение  правила в практ. деятельности

Дополнительно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=T-WTVNvlpFc

Упр.253, 256,254

Упр.258

05.05

да 20.00

11.05-

11.50

матэматыка

Перамяшчальны закон множання

Азнаямленне з перамяшчаль-най уласцівасцю множання

 

С. 94, задача 2, № 5, 6

С.95

 заданне 9

05.05

да 20.00

12.10-

12.55

матэматычная  вясёлка

Задачы на пла-наванне дзеян-няў

С.94-95 , вучыць перастаўляць літары з аднаго слова, каб атрымаць другое

№1, 2,3 

 

 

13.10-

13.55

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

Серада 06.05.2020

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверач-ныя

заданні

Час прад-стаўлення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

Руская 

літаратура

По Ю.Яковлеву «С чего начинается?»; Г.Ладонщиков «Родная земля»

Представление  учащихся  о  Родине, выразительное чтение  текста «С чего  начинается  Родина?», с.98

Прочитать  выразитель-но стихотворение «Слышишь песенку ручья?»

 

06.05

да 20.00

9.55-

10.40

Руская мова

Предложение как единица речи. Знаки препинания в конце предложения

Формир-е представления о предложении как  основ-ной  единице речи, термин «Предложение», правило с.75

Дополнительно по  ссылке

Упр. 115, 117, 121

Упр.124

06.05

да 20.00

11.05-

11.50

матэматыка

Прыёмы  множання

Выкарыстанне прыёма  множання па  частках для знаходжання  здабытку,

С.96 абгрунтаванне  прыёму  множання па  малюнку

С. 96, задача 2,4 № 5

С.97

Заданне 10

06.05

да 20.00

12.10-

12.55

фізічная культура і

здароўе

Практвыкаванні ў раўнавазе

Бег па гімнастычнай лаўцы, віды хадзьбы

падрыхтоўка да выканання тэставых заданняў

Нахіл упе-рад, скокі з месца

 

13.10-

13.55

працоўнае

навучанне

Догляд за адзеннем  і  абуткам

Знаёмства з  людзьмі  розных  прафесій, якія дапамагаюць нам  быць акуратнымі і дагледжанымі

Дагледзець сваё адзенне  і  абутак

 

27.04

да 20.00

 

2 клас

Чацвер 07.05.2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверач-ныя

заданні

Час прад-стаўлення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

Беларуская 

літаратура

Р.Бохан “Скарынка”

А.Дзеружынскі “Васілёк”

Папоўніць слоўнікавы  за-пас, вызначыць  кантрас-насць карцін жыцця дзяцей сучаснага і ваеннага  пакалення

Падрыхтаваць выразнае  чытанне  вершаў

 

07.05

да 20.00

9.55-

10.40

Беларуская мова

Словы назвы прымет прадметаў

Вучыць адрозніваць словы, якія называюць прыкметы прадметаў, ставіць пытанні

Пр.138, 141

Пр.142

07.05

да 20.00

11.05-

11.50

матэматыка

Табліца множання  ліку 2 на адназначныя лікі

Саставіць табліцу мнодання ліку 2, прымя-ненне  атрыманых ведаў для  састаўлення  табліцы

С.100, заданне 1, 3,7,11

С.101

Заданне 8,10

07.05

да 20.00

12.10-

12.55

музыка

Як сябруюць з музыкай іншыя віды мастацтва

Расказаць пра ўзаемасвязь музыкі з іншымі відамі  мастацтва

Вывучыць песню “Вожык” па  ссылцы https://www.youtube.com/watch?v=gzC0WI1cOv0

 

 

13.10-

13.55

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

Пятніца 08.05. 2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны  матэрыял

Заданні  для  самастойнай  работы

Праверач-ныя

заданні

Час прад-стаўлення

задання

настаўніку

9.00-

9.45

Беларуская 

літаратура

А.Вольскі “Няма прыгажэй”

Бачыць вобразныя карціны прыроды, вызначаць тэму і  асноўную думку верша

Прачытаць верш “На  плошчы Перамогі”

Вывучыць на памяць верш “Няма прыгажэй”

11.05.

да 20.00

9.55-

10.40

Беларуская мова

Роля  слоў – назваў прымет прадметаў у мове

Паказаць ролю  слоў-назваў  прымет  прадметаў

Пр.149, 150, 151

Пр.153

08.05.

да 20.00

11.05-

11.50

матэматыка

Табліца множання адназначных лікаў на лік 2 

Састаўленне табліцы множання на лік 2, удасканальванне  вылічальных  навыкаў

С.102 зад.1 прымяненне  перамяшчальнага закону

Заданне 6, 4,7

 

С.103

Заданне 5,8

08.05.

да 20.00

12.10-

12.55

гадзіна

здароўя  і  спорту

Рухавыя гульні са  скокамі

 

Гульні  дома https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg

 

 

13.10-

13.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё в этом разделе